Checklists

Talasanggunian sa Emergency Kit (Sisidlan ng Gamit Pang-emerhensiya) at Plano
Paano Magtabi ng Tubig Pang-emerhensiya – Mga Galon
Paano Magtabi ng Tubig Pang-emerhensiya – Mga Litro
Yumuko sa Sahig, Takpan ang Sarili at Humawak ng Mahigpit
Tarhetang Pagkokontakang Tao Na Hindi Nasaklawan ng Sakuna o Kalamidad


Kahit kailan ay maaaring maganap ang isang emerhensiya. Sa ating lugar, maaaring kabilang dito ang mga pagbabago habang panahon ng winter, mga baha, lindol, lahar, tsunami, sunog, at mga pagsingaw ng mapanganib na materyal. Ang paghahanda ng iyong sarili at sa iyong pamilya para sa anumang uri ng sakuna ay mahalaga para sa iyong kaligtasan. Planuhin na maging handa para sa kahit man lamang tatlong araw – at higit pa sa kaso ng isang malaking sakuna – dahil maaaring tumagal ito ng mga araw o linggo para mabalik muli ang mahahalagang mga serbisyo.

Mayroong mga partikular na bagay na magagawa mo upang protektahan ang iyong mga mahal sa buhay at ari-arian habang may mga emerhensya. Kasama sa mga ito ang:

Paggawa ng isang plano – alamin kung paano makakapag-usap ang iyong pamilya at kung saan kayo maaaring magkita kung nahiwalay.

Gumawa ng isang emergency kit – kasama dito ang mga basic supply, tulad ng maiinom na tubig, hindi napapanis na pagkain, first aid kit, flashlight, mga extra na baterya, sinususian o gumagana sa baterya na radyo, iniresetang gamot, makakapal na damit at mga kumot, at salapi. Huwag kalimutan ang mga supply para rin sa iyong mga alagang hayop!

Maging kasali – kilalanin ang iyong mga kapit bahay at maging handa na tulungan iyong maaaring mangailangan ng tulong, at mag-aral ng CPR/first aid.

Panatiliing alam ang nagaganap – magparehistro para sa mga lokal at rehiyon na alerto, at makinig sa mga lokal na media channel.