Checklists

Meeshaa Yeroo Balaa fi cheekiliistii Karooraa
Mala Bishaan yeroo Balaa Kuusanii – Gaaloniiwwaniin
Mala Bishaan yeroo Balaa Kuusanii – Litriiwwaniin
Gataa, aguugaa, dabalatas qabaa turaa
Kaardii Quunnamti Naannoo laa


Balaan tasa dhaqqabu danda’a. Kannen naannoo keennaa, roobaa fi qillensa cimaa yeroo gannaa, loolaa, sochii lafaa, jijiigu lafaa(lahars), oboonboleetti cimaa bishaan irraa ka’u( tsunamis), fi meeshaan balaa fiduu danda’an yeroo gadii-dhiifaman. Dhaqqabu balaa adda addaatiif ofii fi maatii keessan qopheessun bala irraa isiin eega. Yoo xiqqaate guyya sadiif of-dandda’uuf karoorfadhaa yeroo balaan kan humnaa ol cimaa ta’e – sababnii isaas tajaajila barbbaachisaa adda addaa bakka isaatti debiisuf guyyoota yeroo baay’atus torban dheeraa fidhachu ni dandda’a.

Yeroo balaan tasaa dhaqqabu sana namootaa fi qabeenyaa keessan balaa irrraa eegguf waantootni muraasni gootan nii jira. Isaaniis kannen armaan gadii of keessatti qabatu:

Karoora godhadhaa – haala maatiin keessan walquunamuun fi yoo addaan baatan bakka itti walqquunamttan beeku qabdu.

Meeshaa yeroo balaa qopheefadhaa – kuniis kan of keessatti hamatuu : bishaan dhugaati, nyaata inhammaanne, meesha gargaarsaa fayyaa jalqabaa(first aid kit), tiriga, baatirii dabalataa , raadiyoo harkaan qabatamuu ykn baatiriiin – hojjetu, qoriicha oggessa fayyaan ajajamee, wayaa fi uuffata qaamanama hoo’isu fi uffata halkanii kan akka bullukko, fi qarshii. Waantoota beladoota keessaniif ta’aniis hin iraanfattinaa!

Hirmaanaa godhaa – ollaawwan keessan baraa, kannen gargaarsa barbaadan gargaaruf qopha’aa, gargaarsa fayyaa jalqabaa (CPR/first aid ) baradhaa.

Odeeffanno qabaadhaa – labsii fi odeffanoo adda addaa kan gandaa fi naannoo keessaniiti galmaa’a, burqaa odeeffanno ganda keessanii dhagefadhaa.