Checklists

ກ່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ແລະລາຍການຕາມແຜນການ
ວິທີເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ສຸກເສີນ – ແກນລອນ
ວິທີເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ສຸກເສີນ – ລິດ
ໝອບລົງ, ຫາບ່ອນປົກ, ແລະຫາບ່ອນຈັບໄວ
ບັດຕິດຕໍ່ຢູ່ນອກພື້ນທ


ເຫດການສຸກເສີນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ. ສຳລັບຂົງເຂດຂອງພວກເຮົາ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລວມມີພະຍຸລະດູໜາວ, ນ້ຳຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ລາຫາ, ຄື້ນຊູນາມິ, ອັກຄີໄພ, ການປ່ອຍວັດຖຸອັນຕະລາຍ. ຈົ່ງກຽມຕົວທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ອມຕໍ່ກັບໄພພິບັດໃດໜຶ່ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອ-
ງທ່ານ. ວາງແຜນການໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສາມວັນ, ຫຼາຍກ່ວານັ້ນໃນກໍລະນີໄພພິບັດຮ້າຍແຮງ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນ ຫຼືເປັນອາທິດກ່ອນທີ່ຈະຟື້ນຟູການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນມາໄດ້.

ມີສິ່ງສະເພາະທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະຊັບສິນຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງເກີດການສຸກເສີນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

ສ້າງແຜນການ – ຮູ້ວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະສື່ສານກັນແນວໃດ ແລະທ່ານຈະໄປພົບກັນຢູ່ບ່ອນໃດ ຖ້າຫາກວ່າແຍກກັນ.​

ສ້າງກ່ອງເຄື່ອງມືສຸກເສີນ – ລວມມີເຄື່ອງໃຊ້ພື້ນຖານເຊັ່ນ: ນ້ຳທີ່ສາມາດດື່ມໄດ້, ອາຫານທີ່ບໍ່ເນົ່າບູດງ່າຍ, ກ່ອງເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ, ໄຟສາຍ, ຖ່ານສຳຮອງ, ວິທະຍຸແບບໃຊ້ມືແກ່ວງ ຫຼືໃຊ້ຖ່ານ, ຢາຕາມທີ່ສັ່ງໃຫ້, ເຄື່ອງນຸ່ງກັນໜາວ ແລະຜ້າຫົ່ມ, ແລະເງິນສົດ. ຢ່າລືມເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານນຳ!

ເຂົ້າຮ່ວມພົວພັນ – ຮູ້ຈັກເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ ແລະພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະຮຽນຮູ້ CPR/ການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ.

ພ້ອມຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນ – ລົງທະບຽນຂໍການເຕືອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະປະຈຳພາກ, ແລະຟັງຊ່ອງສື່ຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ.